کارگروههای وسکا

وسکا دارای کارگروههای بین المللی و همچنین کارگروههای بومی هر کشور است.

وسکا در حال حاضر سه کارگروه بین المللی دارد که اطلاعات آنها در سایت انگلیسی ما وجود دارد و شامل:

ـ کارگروه سلامت حیات وحش (Wildlife-Health)

ـ کارگروه حفاظت از لاشخورهای آسیایی (Vulture Conservation)

ـ کارگروه حفاظت از خفاش (Bat Conservation)

وسکا از تاسیس کارگروه های بومی در هر کشور حمایت میکند. کارگروه ها در راستای حفاظت از گونه های خاص یا یک زیستگاه خاص و یا یک هدف زیست محیطی تلاش میکنند.

در صورت تمایل به عضویت در یک کارگروه با هماهنگ کننده آن کارگروه و یا از طریق سایت تماس بگیرید.

در صورت تمایل به تاسیس یک کارگروه پیشنهاد خود را مستقیما به ما ارسال فرمایید.